Hoppa till innehåll

Om oss

Några lösryckta fakta och citat:

 • ROCKA framför musikstycket Digitala Bönder på Gambrinus (1982)
 • Så är bonde som by, vthan och iw vthi. (1604)
 • Dhet är så By, som Bonde. (1665)
 • Bonden är som suggan, får han een gång wahnan, så släpper han then inthet gärna. (1657)
 • Bonden roosar Kornet när Axet är fullt. (1665)
 • Bonden är intet mätt förr än han hickar. (c. 1700)
 • Intet många hemma, när Bonden går sielfwer wall. (1665)
 • Lijka hwem som går medh Stoon, när bonden käns wedh Föhlet.
 • Löök, Röök, och ond Qwinna, komma Bondens Ögon til rinna.
 • När Tiufwar träta, så får Bonden sin Koo igen.
 • Det kan en bonde på hisingen förstå. (c. 1710)
 • Then bäste Bonde är en skälm. (1737)
 • Gif bondanom gröt, så vet han, hvad han äter. (1749)
 • En bonde är en bonde, hvar man gjör af honom. (1807)
 • Bonden är bonde, om han också sofver till middag. (1889)
 • Bonden bör först ha sin rätt, sedan kungen. (1865)
 • Bättre en rik bonde, än en fattig adelsman.
 • En bonde är större på sina ben än en herreman på sina knän.
 • Bönder äro inte gäss för det de äro grå.
 • Hvad förstår en bonde sig på gurksallat?
 • Det var som kaviar för bönder. (1847)
 • Ska man kittla bönder ska de’ ske med dynggrep. (c. 1880)
 • ”Gör bonden rätt, men aldrig godt,” säger man. (1882)
 • Låt bönder också vara folk. (1889)
 • Bönder ha alltid tur. (1889)
 • Bonde är bonde lik. (1894)
 • Ur vägen bönder, här kommer bärgsmän! (1896)
 • Hvad gjör icke Tysken för penningar? Sade bonden om markattan. (1749)
 • ”Det gick an det var ingen ko!” sa’ bond’, miste hustrun. (c. 1865)
 • ”Det går fäll inte för hackor!” — sa’ bond’, tog till spaden.
 • ”Det låter!” — sa’ bond’, trampa’ i klaveret.
 • ”Ingen rädder här!” — sa’ bond’, sprang för haren.
 • ”I ra’, i ra’!” — sa’ bond’, körde vall med en ko.
 • Det är alltid ett sällskap i ensamheten — sa’ bond’ om handklofvarne. (1869)
 • ”Det var en annan femma” — sa’ bonden skref en sjua. (1876)
 • Borgare och Bönder bärga och nära. (1624)
 • En åthskildnadt bör wara emellan herrer och bönder. (1648)
 • Bönder och dylijka pack, man plägar skräckia medh Lagen. (1648)
 • Man må giöra af en bonde hvad man vii, / Så röjer han sig doch och bär sig illa til. (1732).
 • Hvad? sade hela Håfvet, skall detta kreatur ta oss för bönder? Inbillar han sig at liuga för klokt folk? (1733)
 • Thet må tu inbilda bönder. (1749)
 • Lomark är en förbannad bonde och hypokrit! bröt han ut. (1910)
 • Ni skall skrapa bonden af Er. (1835)
 • Iach N. tagher tich N. nw til min echta bonda, til ath elska tich j nödh och lost. (1529)
 • Dee hafna hafft Lägerssmåhl tilhopa som hustru och bonde. (1671)
 • Emellan Bondens och Hustrones Förwanter är ingen Skylskap. (1635)
 • Dhet blijr fulle ännu en gång så gott, at Hustrwn gieer Bonden maath. (1665)
 • Första Dagen dhen bästa, sade Bonden om onda Hustrwn.
 • Hustrun äther när hon wil, och hwad hon wil: Men Bonden hwad han får, och när han får.
 • Dubbelt öl och enkelt öl och bränvin, mjöd och bonde. (c. 1770)
 • Bonde .. samt Ters och stropp .. användas vid ändars påslagning på taljehakar. (1881)
 • En ”bonde”, äfven kallad dubbelt taljerepsstek. (1908)
 • En ohyfsad och grof bondlurk. (1728)
 • Wara klook i oträng Måhl, Är ett toket Bonde Pråhl. (1699)
 • Den svenska bonderacen har af urminnes tid varit ett hårdt slägte. (1871)
 • Adam af Bremen (intygar), att det samhälle man fann i Sverige var ett mägtigt folkvälde, en bondedemokrati. (1873)
 • Bättre Bonde frijd, än Borgerlig krijg .. (dvs.) Dhet är bättre at lefwa fredligh bland dhe spaaka, ån i strijdh medh dhe orooliga. (1665)
 • En bonde utan pengar är en fiol utan strängar. (Gammalt danskt ordspråk)
 • Bonnlurkarna registrerar Digitala Bönder hos Bolagsverket. (1995)

Det här är vår arbetsplats. Vi finns mitt i åkern med solen i ryggen och klar himmel.

Annons